PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNEȘTI

Județul Gorj

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL» - HOTARARE APROBARE SF INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BRANESTI
» - HOTARARE APROBARE ROF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI BRANESTI
» - HOTARAREAPROBARE PLAN OPERATIV 2018-2019
» - HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2019
» - HOTARARE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI BRANESTI
» - HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL
» - Hotarare aprobare Procedura inregistrare contracte de arendare depuse la Consiliul Local Branesti
» - Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Branesti
» HOTARARE APROBARE SCUTIRE DE LA PLATA MAJORARILOR DE INTARZIERE - PUBLICAT AZI 30.07.2019
» HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 -
» HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-EC. AI PROIECTULUI ,, MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA BRANESTI, JUDETULGORJ -
» Hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si canalizare in comuna Branesti -
» Hotarare privind delegarea serviciului de iluminat public in comuna Branesti -
» HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022 -
» Hotărâre privind bunurile ce constituie patrimoniul privat al Primăriei Brănești -
» Hotărâre privind însușirea bunurilor ce aparțin domeniului public al comunai Brănești -
» HOTARARE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI BRANESTI, JUDETUL GORJ -